شرایط و ضوابط خرید

  • فروش نقدی برای مبلمان شامل 10% تخفیف می باشد.
  • فروش نقدی برای سرویس خواب و غذاخوری و محصولات دیگر شامل 5% تخفیف می باشد.
  • فروش شرایط برای مبلمان دست کامل: 1/3 نقد، الباقی طی 5 فقره چک ماه به ماه
  • فروش شرایط برای سرویس خواب کامل: 1/3 نقد، الباقی طی 3 فقره چک ماه به ماه
  • فروش کالاهای تک و غیره فقط بصورت نقدی و شامل 5% تخفیف می باشد.